سیم خار دار تیغی حلقوی

concertina

سیم خار دار تیغی حلقوی از ورق استیل یا ورق گالوانیزه گرم تولید میگردد این مدل سیم خار دار ظاهری شکیل دارد و بعد از باز شدن قابلیت امنیتی بالایی را از طریق جلوگیری از بالا رفتن از دیوار و یا فنس برای مکان محصور شده فراهم میگرداند .

مواد استاندارد برای این نوع سیم خار دار همانطور که ذکر گردیده است ورق استیل و یا ورق گالوانیزه گرم میباشد .

سیم خار دار تیغی حلقوی را به صورت و فرم های زیر میتوان نصب نمود:

 

  • 1به صورت ردیفی به دیواره فنس نصب گردیده و مانع بریدن ، سرقت و بالا رفتن از فنس و ورود به منطقه محافظت شده می گردد .

 

 

 

  • 2در این مدل سیم خار دار به صورت یک ردیف در بالای دیوار نصب گردیده و مانع از عبور و پریدن از بالای دیوار میشود .

 

 

 

  • 3این مدل مانند مورد قبل می باشد با این تفاوت که با نصب سیم خار دار در بالای فنس باعث افزایش ضریب امنیت محیط فنس کشی شده می گردد.

 

 

 

  • 4در این مدل چندین ردیف سیم خار دار تیغی حلقوی بین دو ردیف فنس نصب می گردد.

 

 

 

  • 5این مدل کاربرد جهت حفاظت از مرزها میباشد مطابق شکل زیر بر روی زمین نصب میگردد.

 

 

 

 

مشخصات فنی سیم خادردار تیغی حلقوی:

6

7

table2