پنل تخت سیم خار دار تیغی

Flatwrap

پنل تخت سیم خار دار تیغی:
به منظور استفاده در محیط های شهری و در مکان هایی که امکان نصب مدل حلقوی وجود ندارد ، طراحی گردیده است .
همچنین لازم به ذکر است که این مدل از مزیت زیبایی بیشتر و اشغال فضای کمتر نسبت به مدل حلقوی برخوردار میباشد .

موارد کاربرد پنل تخت سیم خار دار تیغی :
• در بالای فنس
• در بالای مش جوشی
• در بالای دیوار

مزیت ها :
• به دلیل برخوردار بودن از شکل مسطح امکان آسیب رسانی آن به افراد بی گناه و کودکان به حداقل می رسد .
• در جاهایی که به علت کمبود فضا امکان نصب مدل حلقوی وجود ندارد این مدل از ارجحیت بر خوردار می باشد .
• سرعت نصب آن از مدل حلقوی بیشتر میباشد .

1

table1